A balatontipp.hu adatvédelmi- adatkezelési szabályzata és tájékoztatója

Az alábbi Szabályzat a Győrffy Árpád által fenntartott balatontipp.hu és a utikalauz.hu címen – egy időben gyorffyarpad.hu címen – elérhető honlapok (továbbiakban Honlap) működése során a Felhasználóktól és üzleti partnerektől (Felhasználók) a Győrffy Árpádhoz, mint Adatkezelőhöz kerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

A Szabályzat összeállításánál tekintettel voltunk Az Európai Parlament és az Európa Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) előírásaira, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és más hazai jogszabályok rendelkezéseire.

Fogalom meghatározások
Adatkezelés: a személyes adatokkal kapcsolatos műveletek – így többek között azok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, felhasználása, továbbítása, vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összekapcsolása, korlátozása, törlése.

Adatkezelő: aki a fentiekben végzett tevékenységeket maga, vagy mások társaságában végzi, s a kezelés szabályait meghatározza.

Adatkezelő1: Győrffy Árpád (Nagyvázsony – adatkezelesbalatontipp.hu), a honlap tartalmi üzemeltetője, az adatok első számú kezelője

Adatkezelő2: Pannon Interaktív Kft. Székhely: 8319 Lesenceistvánd, Hegyalja utca 13. Cg. 19-09-519381, asz: 14439131-2-19 (üv: Szalai László) – a honlapok működéséhez szükséges informatikai szolgáltatások biztosítója, mint közös adatkezelő, aki a működés során kezelt adatokat rögzíti, tárolja, a megjelenésüket biztosítja, illetve a Győrffy Árpádnak továbbítja.
A Felhasználó mindkét Adatkezelővel szemben gyakorolhatja az általános adatvédelmi rendelet szerinti jogait.

Személyes adatnak tekintendő minden olyan információ, ami alapján egy természetes személy beazonosítható

Felhasználó az a személy, aki a honlapokon elérhető szolgáltatásokat igénybe vesz.

Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:

– online tartalomszolgáltatás;
– a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartáshoz;
– a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
– egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
– statisztikák, elemzések készítése;
– közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél)
– Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás) közzétételéhez felület (tárhely) biztosítása;

Az Adatkezelők a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használják fel.

Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A honlapok működése során az alábbi esetben és módon kerülnek kezelésre személyes adatok a lent meghatározott kezelő által

1. A Honlap meglátogatása esetén az Adatkezelő2 rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.
2. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon elhelyezett sablonok felhasználásával hozzászólást ad közre, annak a Felhasználó által nyilvánosságra szánt részét az Adatkezelő2 közzéteszi, az IP címet, valamint a Felhasználó által megadott nevet, e-mailcímet az Adatkezelő1 részére továbbítja.
3. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon elhelyezett sablonok segítségével a hírlevélre feliratkozik, a megadott nevet és e-mailcímet az Adatkezelő2 továbbítja az Adatkezelő1 számára. Az Adatkezelő1 a címet addig tárolja, és a hírlevelek címzéséhez használja, amíg a Felhasználó a cím törlését nem kéri.
4. Amennyiben a Felhasználó adatainak meghatározott célú megjelentetését kéri – Balatoni Bringakör teljesítése, a Felhasználó által nyújtott turisztikai szolgáltatás népszerűsítése, a Honlap által szervezett akciókba, projektekbe való bekapcsolódás miatt -, az adatokat az Adatkezelő1 az adott projektnál meghatározottak szerint, kizárólag az érintett Felhasználó szándékának megfelelően kezeli, teszi nyilvánossá az adatokat.
5. A Felhasználó adatait csak az érintett külön engedélyével adjuk ki harmadik személynek.
6. Kérésre a Felhasználót tájékoztatjuk arról, milyen adata szerepel nyilvántartásunkban, adatbázisunkban. Ezeket az adatokat bármikor helyesbítheti vagy töröltetheti.
7. Az Adatkezelők az egyénekhez igazított kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. ,,cookie”-t) helyeznek el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.   Erről bővebben itt olvashat >>

Az Adatkezelők a Személyes adatokat csak a jelen Szabályzatban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Adatkezelők a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.
Az Adatkezelők gondoskodnak a Személyes adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő2 biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyike címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve e-mailben az adatkezelesbalatontipp.hu címen, vagy az Adatkezelő általa ismert bármely más címén tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó általa ismert e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A Felhasználó az adatkezelesbalatontipp.hu címen, vagy az Adatkezelő általa ismert bármely más címén kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

A Felhasználó az adatkezelesbalatontipp.hu címen, vagy az Adatkezelő általa ismert bármely más címén kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését.
A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatják a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelői által küldött hírlevelek azok megjegyzés nélküli, vagy “leiratkozás” megjegyzéssel történő visszaküldéssel mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelői a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

Külső szolgáltatók
Az Adatkezelők a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelők együttműködnek.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók.
Az Adatkezelők a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatják a Felhasználókat.
Az Adatkezelőkkel együttműködő Külső szolgáltatók:
Facebook Inc. – USA, Kalifornia, Palo Alto
https://www.facebook.com/privacv
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Az Adatkezelői fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-97405/2016
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

BTSZ Bt., Nagyvázsony, 2018. április 6.-2019. április 8.

Nyilatkozat a szerkesztési szabályokról, a szerzői jogokról

A Balatontipp Régiókalauz oldalain elsősorban saját tudósításainkat, információs anyagainkat és más jellegű írásainkat, fotóinkat, videóinkat tesszük közzé. Az írások a szerzőink tudása, információi, véleménye alapján készülnek. Az írásokban esetlegesen megfogalmazódó javaslatok a szerző saját akkori álláspontját tükrözik, azok nem akarnak kötelező iránymutatást adni másoknak. Hasonló helyzetben az olvasónak mindig magának kell dönteni, és döntéséért magának kell viselni a felelősséget.

Esetenként lehetőséget biztosítunk arra, hogy saját írásaink mellett külső személyek a portál profiljához, értékrendjéhez illő írásaikat, képeiket, más anyagaikat megjelentessék. Az anyagokat jellemzően eredeti formában, esetleges stilisztikai, technikai módosítással tesszük közzé..

A beérkező információk valóságtartalmáért nem vállalunk felelősséget, ellenőrizni nincs lehetőségünk, azokért közvetlenül a szerzők felelnek. A programok esetében a szervezők minden esetben fenntartják a változtatás jogát, így erre tekintettel használják az információkat.

Külső anyagok esetén a szerzők tartoznak felelősséggel azért, hogy az érintett írást, fotót vagy más tartalmat valóban ők készítették, illetve azt jogszerűen használják. Az esetleges problémákra utaló jelzéseket megvizsgáljuk, s ha indokolt, az érintett anyagokat, illetve azok megfelelő részét eltávolítjuk.

Fórumunkon a felhasználók meghatározott keretek között szabadon tehetik közzé véleményüket, információikat. A hozzászólásokért tartalmi felelősséget nem vállalhatunk. Tartózkodni kell a más személyek személyiségi jogait sértő hozzászólásoktól, mások személyes adatainak engedély nélküli nyilvánosságra hozásától.
Ugyancsak tartózkodni kell az üzleti érdekeket indokolatlanul sértő, a reklám jellegű, az oldal hangneméhez, tartalmához nem illő bejegyzésektől is.
Mi többnyire csak azokra a kérésekre, kérdésekre reagálunk, amit az érintett teljes nevét megadva fogalmazott meg.
Amennyiben egy bejegyzés szerintünk sérti a fenti szabályokat, azt törölhetjük, az érintett személyt a további hozzászólás lehetőségéből kizárhatjuk.

A portál anyagainál igyekszünk megfelelni a szerzői jogokat szabályozó előírásoknak. Így is előfordulhat, hogy egy harmadik féltől kapott kép, írás, illetve más tartalom, vagy annak egy része a szabályokat sértő módon szerepel oldalunkon.
Amennyiben a szerzői jog tulajdonosa, valamely jogvédő szervezet, vagy más, a kérdésben információval bíró személy értesít bennünket a jogszabályok esetleges megszegéséről, indokolt esetben a kifogásolt tartalmat a lehető leggyorsabban eltávolítjuk a portálról.

Az oldalainkon szereplő írások esetenként más oldalakra vezető linkeket tartalmazhatnak. A kapcsolt oldalon megjelenő tartalomért nem vállalunk felelősséget.

Nagyvázsony 1997-2023

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Cookie szabályzat Őszintén szólva mi sem vagyunk szerelmesek a Cookie-ba, mert nem szeretjük, ha olyan dolgokat alkalmaznak velünk kapcsolatban, amivel nem vagyunk teljesen tisztába. De egyszerűen nem tudunk mit tenni ellene, ha működtetni akarjuk az oldalunkat, mert az általunk használt szoftverek, segítő alkalmazások erre épülnek. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra, vagy az oldalunk működését segítő, biztosító partnereink számára megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat. A Cookie-k közül egyesek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

Bezár